Praktische informatie

Tarieven 2020

 Sessie haptotherapie € 80,00

Vergoeding

Je zorgverzekeraar vergoedt (bij een aanvullende verzekering) altijd een deel van je behandeling. Wat er vergoed wordt hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je bij hen hebt. Na de behandeling krijg je van mij een factuur, deze dien je aan mij over te maken en zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Het overzicht van de vergoedingen van Haptotherapie van alle zorgverzekeraars die haptotherapie hebben opgenomen in de aanvullende verzekering, vindt u hier en kunt u inzien in de wachtkamer van de praktijk.

Afspraak annuleren

Uiterlijk 24 uur voor de afspraak dient deze geannuleerd te zijn. Afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn kunnen in rekening worden gebracht.

Privacybeleid

FeeL en LeeF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FeeL en LeeF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als FeeL en LeeF ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via

FeeL en LeeF

Langestraat 21

3295 BJ ‘s-Gravendeel

06-24604543

Klachtenprocedure en beroepscode haptotherapie

Voor klachten over de begeleiding kunt u in eerste instantie terecht bij mij.

Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten, klik hier, en in geval van fysiotherapie tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De beroepscode vindt u op de website van de vereniging voor haptotherapeuten.

BIG 89062079604

AGB zorgverlenerscode 04109183 (fysiotherapie)

AGB zorgverlenerscode 90108399 (haptotherapie)

AGB praktijkcode 04019650

KVK 70716145